• index1
  • index2
  • index3
  • index4
index11 index22 index33 index44
Carousel App by WOWSlider.com v4.8
กองพลทหารราบที่ 15 รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย. - 4 พ.ค.60 รายละเอียด

ประวัติกองพลทหารราบที่ 15

         เมื่อ ๔ ม.ค.๔๗ เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่ ๔ บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส  พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ ผบ.ทบ.  ได้เสนอรัฐบาลจัดตั้งหน่วยทหารขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย แปรสภาพ จากหน่วย “กองพลทหารราบที่ ๑๖” เป็น “กองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร ” เมื่อ ๑ เม.ย.๔๘  มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาเมื่อ ๑ เม.ย.๕๐ ได้เปลี่ยนนามหน่วย จากเดิม“ กองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร ”เป็น“ กองพลทหารราบที่ ๑๕” โดยให้ใช้ อจย.๗–๒๑   เป็นอัตราการจัดยุทโธปกรณ์และปรับโครงสร้างเป็น พล.ร.เบา ( ประกอบด้วย กองบัญชาการกองพลและหน่วยส่วนฐาน, ๓ กรมทหารราบ และ ๑ กรมสนับสนุน ) หน่วยที่ชะลอการจัดตั้งจำนวน ๒ หน่วย คือกองร้อยบินกองพล และกองพันทหารขนส่งกรมสนับสนุนสำหรับ กรมทหารปืนใหญ่ไม่มีการจัดตั้ง ทั้งนี้กองทัพบกได้กำหนดให้ใช้การปรับโอนหน่วย  ในกองทัพบกตามความจำเป็นทางยุทธการ

รายนาม ผบ.พล.๑๕ ตั้งเเต่อดีต - ปัจจุบัน ๘ ท่าน
๑. พลตรีสำเร็จ ศรีหร่าย เมื่อ ๑ เม.ย.๔๘ - ๑ ต.ค.๕๐
๒. พลตรีจำลอง คุณสงค์ เมื่อ ๑ ต.ค.๕๐ - ๑ ต.ค.๕๒
๓. พลตรีกิตติ อินทสร เมื่อ ๑ ต.ค.๕๒ - ๑ ต.ค.๕๔
๔. พลตรีพีรพล วิริยกุล เมื่อ ๑ ต.ค.๕๔ - ๑ ต.ค.๕๕
๕. พลตรีวิวรรธน์ ปฐมภาคย์ เมื่อ ๑ ต.ค.๕๕ - ๑ เม.ย.๕๗
๖. พลตรีมณี จันทร์ทิพย์ เมื่อ ๑ เม.ย.๕๗ - ๑ เม.ย.๕๘
๗. พลตรีพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เมื่๑ เม.ย.๕๘ - ๑ ต.ค.๕๙
๘. พลตรีวิชาญ สุขสง เมื่อ ๑ ต.ค.๕๙ - ปัจจุบัน

และต่อมาเมื่อ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้นามค่ายเดิม ว่า ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย”ณ.ที่ตั้งแห่งใหม่ 

แผนการจัดตั้ง พล.ร.๑๕  โครงการจัดตั้งพล.ร. ๑๕​ เดิมมีระยะเวลาดำเนินการ ๔ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑   ความต้องการงบประมาณจำนวน ๑๖,๙๗๐,๗๗๘,๐๕๔ บาท ต่อมาได้ขยายเวลาในการจัดตั้ง   ๒ ครั้ง คือ
- ครั้งที่๑.ขยายระยะเวลา จากเดิม ๔ ปี เป็น ๙ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๖ โดยขอเพิ่มวงเงินเป็น ๑๘,๐๓๒,๒๔๑,๘๐๐ บาท เพิ่มขึ้น ๑,๐๖๑,๔๖๓,๗๔๖ บาท
- ครั้งที่๒.ขยายระยะเวลาดำเนินการจากเดิม ๙ ปี เป็น ๑๑ ปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๘ โดยไม่ขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน  ความคืบหน้าการจัดตั้งภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๘๙ - เมื่อ ๖ ต.ค.๕๘ สปช.ทบ. มีมติให้ ปิดโครงการในปี ๒๕๕๘ เนื่องจากบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว สำหรับความต้องการที่จะทำให้หน่วยเกิดความสมบูรณ์นั้น ให้เสนอโครงการเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วยต่อไป 
- ปัจจุบัน หน่วยได้เคลื่อนย้ายกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ เข้าที่ตั้งปกติถาวรครบทุกหน่วยเรียบร้อยแล้ว  โดยแบ่งเป็น ๘ ค่าย  ในพื้นที่ จ.ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส และสงขลา 
ความพร้อมของหน่วย ด้านการก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 
ตามอัตราอาคารและความจำเป็นในการบริการกำลังพลและครอบครัว ภาพรวมมีความพร้อม ๙๐% เว้น 
- ค่าย ร.๑๕๒ พัน.๑ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ยังขาดรั้วค่ายแสดงแนวเขตที่ตั้งและ รปภ.หน่วย และถนนภายในค่าย ระยะ ๒.๑๕ กม. ยังเป็นดินลูกรัง  ปัจจุบันได้เสนอของบโครงการเสริมสร้างหน่วย ปี ๖๑ ไปยัง ทภ.๔ แล้ว 
- ค่าย ร.๑๕๒ พัน.๒ อ.รามัน จ.ยะลา ยังขาดรั้วค่ายแสดงแนวเขตที่ตั้งและ รปภ.หน่วย และถนนภายในค่ายระยะ ๓.๕๕ กม. ยังเป็นดินลูกรัง ปัจจุบันได้เสนอของบโครงการเสริมสร้างหน่วย ปี ๖๑  ไปยัง ทภ.๔ แล้ว 
- ค่ายกัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.นราธิวาส เป็นที่ตั้งของ ร.๑๕๑, ร.๑๕๑ พัน.๑, ร.๑๕๑ พัน.๒ และ ค่ายลพบุรีราเมศวร์   อ.เทพา จ.สงขลา เป็นที่ตั้งของกรมสน.พล.ร.๑๕, พัน.สบร., พัน.ซบร., พัน.สร.และม.พัน.๑๖ ยังขาดแหล่งสมาคมสำหรับกำลังพลและครอบครัวได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน  ปัจจุบัน ได้เสนอของบโครงการเสริมสร้างหน่วย ปี ๖๑ ผ่านไปยัง ทภ.๔ แล้ว 

 

ประเภท

อัตราอนุมัติ

บรรจุจริง

ขาดอัตรา

คิดเป็น

น.

๘๒๑

๕๔๒

๒๗๙

๖๖.๐๑%

ส.

,๒๔๐

,๗๕๖

,๔๘๔

๗๑.๖๗%

พลฯ

,๙๙๓

,๖๐๑

๖๐๘

๑๑๒.๑๗%

รวม

๑๑,๐๕๔

,๘๙๙

,๑๕๕

๘๙.๕๕%

การพัฒนา พล.ร.๑๕ ที่ผ่านมา นอกจากการพัฒนาตามแผนเสริมสร้างหน่วยตามแผนและงบประมาณของกองทัพบกแล้ว หน่วยได้มีการพัฒนาโดยความริเริ่มของหน่วยเอง มาอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาเฉพาะที่สำคัญดังนี้ 
- ห้วง พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๗ พล.ต.วิวรรธน์ ปฐมภาคย์ ผบ.พล.ร.๑๕ ได้ริเริ่มจัดสร้างตลาดกลาง ร้านอาหาร ร้านกาแฟ เพื่อให้กำลังพล ครอบครัวและประชาชนบริเวณใกล้เคียงได้รับความสะดวกสบายและมีความปลอดภัย ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภค บริโภค และอาหาร 
- ห้วง พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘ พล.ต.มณี จันทร์ทิพย์ ผบ.พล.ร.๑๕ ได้ริเริ่มจัดสร้างศาลาประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ ศาลาประดิษฐานพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของกำลังพล พล.ร.๑๕ 
- ห้วง พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙ พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ผบ.พล.ร.๑๕ ได้ริเริ่มจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ พล.ร.๑๕ เพื่อ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วยงานและกำลังพล ทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน ที่ได้เสียสละชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๖.ภารกิจของ พล.ร.๑๕ ในปี ๒๕๖๐ นอกเหนือจากการปฏิบัติภารกิจในสายงานปกติและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติแล้ว ในสายงาน กอ.รมน.หน่วยเหนือได้มอบภารกิจให้ พล.ร.๑๕ ดังนี้ 
๑. จัดตั้ง บก.ฉก.นราธิวาส ภารกิจควบคุมหน่วยกำลังในการป้องกันและแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๑๐ อำเภอของจ.นราธิวาส 
๒ จัดกำลัง ๔ กองพัน จัดตั้ง ฉก.ยะลา ๑๒ รับผิดชอบพื้นที่เขต อ.เมือง จ. ยะลา, ฉก.ปัตตานี ๒๕ รับผิดชอบพื้นที่ อ.ทุ่งยางแดง และ อ.มายอ จ.ปัตตานี, ฉก.นราธิวาส ๓๐ รับผิดชอบพื้นที่ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และ พัน ม.ลว. รับผิดชอบลาดตระเวนเส้นทางสนับสนุน ฉก.จังหวัดในพื้นที่ ๓ จชต.
๓.จัดตั้งบก.ควบคุมและชุดปฏิบัติการ ๖ ชุด รับผิดชอบดูแล พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ โครงการพระราชดำริ และโครงการศิลปาชีพ ในพื้นที่ ๓ จชต.จำนวน ๑๙ โครงการ 
๔. สนับสนุนกำลังพลเป็นรายบุคคลให้กับกอ.รมน.ภาค ๔ สน., ฉก.ปัตตานี, ฉก.ยะลา และหน่วยต่างๆที่ลงมาปฏิบัติภารกิจใน ๓ จชต.
สรุป สถานภาพกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนาม ในพื้นที่ ๓ จชต.นายทหาร ๖๗ %, นายสิบ ๕๔ % และพลทหาร ๓๑%

ประเภท

บรรจุจริง

ปฏิบัติราชการสนาม

ปฏิบัติงานที่หน่วย

%ปฏิบัติราชการสนาม

น.

๕๔๒

๓๑๗

๒๒๕

๖๘.๕๑

ส.

,๗๕๖

,๐๑๙

,๗๓๗

๕๓.๗๕

พลฯ

,๖๐๑

,๗๔๑

,๘๖๐

๓๑.๐๘

 

แนวทางการปฏิบัติงานของพล.ร.๑๕ ในปี ๒๕๖๐ เนื่องจากเป้าหมายเดิมในการจัดตั้ง พล.ร.๑๕ ต้องการให้มาแก้ปัญหา จชต.เป็นหลัก ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจ นอกจากปฏิบัติงานตามนโยบายและภารกิจที่หน่วยเหนือมอบให้แล้ว พล.ต.วิชาญ สุขสง ผบ.พล.ร.๑๕ คนปัจจุบัน มีเจตนารมย์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้ “ พล.ร.๑๕ เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหา จชต. สมดั่งเจตนารมณ์ดั่งเดิมในการจัดตั้งกองพล และ เป็น กองพลแถวหน้าของ กองทัพบก ให้จงได้ ” โดยใช้ผลงานในการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหา จชต.และผลการเสริมสร้างกำลังพลให้เป็นทหารอาชีพที่ดีเป็นตัวชี้วัด โดยได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานดังนี้
๑.งานในที่ตั้งปกติ นอกจากการปฏิบัติงานตามภารกิจและตามที่หน่วยเหนือมอบให้แล้ว จะเน้น ๓ เรื่องคือ 
๑.จะฝึกอบรมกำลังพลของ พล.ร.๑๕ ให้เป็นทหารอาชีพที่ดี มีความรู้ มีระเบียบวินัย มีร่างกายแข็งแรง ยิงปืนแม่น มีอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒.จะทำให้หน่วย/ค่ายใน พล.ร.๑๕ เป็นโรงเรียนฝึกสอนนักรบของประชาชนเพื่อเตรียมกำลังพลให้พร้อมที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนออกปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหา จชต.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓.จะทำให้ประชาชนรัก เชื่อมั่น ศรัทธาทหารของพล.ร.๑๕  ๒.งานแก้ปัญหา จชต. พล.ร.๑๕ มีภารกิจ จัดตั้งฉก.นราธิวาส, ฉก.ปัตตานี๒๕, ฉก.ยะลา๑๒, ฉก.นราธิวาส๓๐ และพัน.ม.ลว. การทำงานจะเน้น ๒ เรื่องคือ 
๑.เรื่องผลสัมฤทธิ์ในการควบคุมพื้นที่ให้นิ่ง ทำให้ผกร.ก่อเหตุไม่ได้ หรือถ้าได้ให้น้อยที่สุด ให้จัดชุดติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุให้มากชุดเพื่อทำลายเสรีปฏิบัติให้คิดหนีหรือคิดมอบตัวแทนคิดก่อเหตุ และเข้าปฏิบัติงานการเมืองต่อผู้เห็นต่าง แนวร่วม และครอบครัวเป็นรายบุคคลที่บ้าน เพื่อทำความรู้จัก สร้างความเข้าใจ ช่วยให้หายเดือดร้อน และช่วยเหลือเรื่องประกอบอาชีพรายได้ ขอให้ยุติความเคลื่อนไหว และมาร่วมมือกับหน่วยใน

การแก้ปัญหา 
๒.เรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่าให้เกิดขึ้นเป็นอันขาด ๕ เรื่องคือ เกิดระเบิดในเมืองเศรษฐกิจและในเขตเทศบาล, ปล่อยให้ลูกน้องนั่งรถไปถูก ผกร.ดักวางระเบิด, ถูกผกร.โจมตีฐานปฏิบัติการ, ปล่อยให้ผกร.นำพาระเบิดผ่านด่านตรวจ และสร้างปัญหา เงื่อนไขหล่อเลี้ยงความรุนแรง 
๘.สรุปการเสริมสร้างและพัฒนา พล.ร.๑๕ ให้มีความพร้อมทั้งด้านกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ อาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการบริการกำลังพลถึงปัจจุบัน นับได้ว่ามีความพร้อมในระดับที่น่าพอใจ ยังมีปัญหาอีกไม่มาก ตามที่เรียนให้ทราบแล้ว จะได้ ประสานงานและติดตาม เพื่อให้หน่วยเหนือเห็นความสำคัญและจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการต่อไป สำหรับการปฏิบัติภารกิจ พล.ร.๑๕ ถือเป็นกองพลในแนวหน้า อยู่ในพื้นที่สู้รบในสงครามแย่งชิงประชาชน สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ในพื้นที่ทำให้ครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่กับกำลังพลน้อยกว่าหน่วยอื่นๆในกองทัพบก ถึงอย่างไรก็ตามก็จะพยายามมุ่งมั่นในการอบรมสั่งสอน ดูแลสวัสดิภาพของกำลังพล ให้มีขีดความสามารถและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้บรรลุภารกิจคือการยุติสถานการณ์ความรุนแรงใน จชต.ให้ได้เร็ววัน