คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

“โครงการ ทหารพันธุ์ดี พล.ร.15”

เมื่อ 27 ส.ค.62 ,0900 -1200 น. พลตรี สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15 / ผอ.ศปพร. เดินทาง ตรวจเยี่ยม การดำเนินการ โครงการ ทหารพันธุ์ดี 
– ค่าย สิรินธร หน่วย ร.152 ตรวจเยี่ยม ความคืบหน้า งานโครงสร้าง โรงเลี้ยงแพะ ,คอกเลี้ยงไก่เบตง/ไก่กระดูกดำ,ศาลาที่ประทับ คิดเป็นร้อยล่ะ 70 คงเหลือ ลาดพระบาท และ ระบบ สาธารณูปโภค จากนั้น เดินทาง ตรวจเยี่ยม ความคืบหน้า
– โครงการ ฯหน่วย ร.151 พัน.3 ตรวจเยี่ยม การดำเนินการ บ่อพอเพียง ,ศาลาทรงงาน และ แปลงเกษตรอินทรีย์ คิดเป็นร้อยล่ะ 60 ซึ่ง จะเร่งดำเนินการ ให้ แล้ว ในห้วงต้นเดือน ก.ย.62

พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติราชการสนาม ในพื้นที่ ฉก.ปัตตานี25,ฉก.ยะลา12,ฉก.นราธิวาส30 ซึ่งเป็นฉก.หมายเลขประจำพื้นที่ที่จัดกำลังจาก พล.ร.15 เพื่อเน้นย้ำข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่4/ผอ.รมน.ภาค4

เมื่อ 6 ต.ค.61,0800-1700
พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติราชการสนาม ในพื้นที่ ฉก.ปัตตานี25,ฉก.ยะลา12,ฉก.นราธิวาส30 ซึ่งเป็นฉก.หมายเลขประจำพื้นที่ที่จัดกำลังจาก พล.ร.15 เพื่อเน้นย้ำข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่4/ผอ.รมน.ภาค4 ในการดูแลควบคุมพื้นที่และแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงการดูแลสวัสดิการของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล
ผลการปฏิบัติ กำลังพลมีความเข้าใจในคำสั่ง และนโยบายของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามเจตนารมณ์ของแม่ทัพภาคที่4/ผอ.รมน.ภาค4 อย่างแท้จริง อ่านเพิ่มเติม พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติราชการสนาม ในพื้นที่ ฉก.ปัตตานี25,ฉก.ยะลา12,ฉก.นราธิวาส30 ซึ่งเป็นฉก.หมายเลขประจำพื้นที่ที่จัดกำลังจาก พล.ร.15 เพื่อเน้นย้ำข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่4/ผอ.รมน.ภาค4

พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผอ.ศปพร. ได้เดินทางเข้าพบปะ ทำความเข้าใจ และให้กำลังใจ กับสมาชิค อรบ.,อรม. ในพื้นที่ 3 จชต. ได้แก่ กองพัน อรบ.เมืองปัตตานี1 จว.ป.น., กองพัน อรบ.หลักเมือง จว.ย.ล.,และ สมาชิค อรบ.,อรม.สุไหง-โกลก จว.น.ธ.

เมื่อ 6 ต.ค.61,0800-1700
พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผอ.ศปพร. ได้เดินทางเข้าพบปะ ทำความเข้าใจ และให้กำลังใจ กับสมาชิค อรบ.,อรม. ในพื้นที่ 3 จชต. ได้แก่
กองพัน อรบ.เมืองปัตตานี1 จว.ป.น., กองพัน อรบ.หลักเมือง จว.ย.ล.,และ สมาชิค อรบ.,อรม.สุไหง-โกลก จว.น.ธ.
ผลการปฏิบัติ สมาชิค อรบ.,อรม. ได้เห็นถึงความตั้งใจ และความจริงใจ ของ จนท.รัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือ ดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ จนท.ทุกภารกิจ อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป อ่านเพิ่มเติม พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผอ.ศปพร. ได้เดินทางเข้าพบปะ ทำความเข้าใจ และให้กำลังใจ กับสมาชิค อรบ.,อรม. ในพื้นที่ 3 จชต. ได้แก่ กองพัน อรบ.เมืองปัตตานี1 จว.ป.น., กองพัน อรบ.หลักเมือง จว.ย.ล.,และ สมาชิค อรบ.,อรม.สุไหง-โกลก จว.น.ธ.