คลังเก็บหมวดหมู่: กิจกรรมผู้บังคับบัญชา

พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติราชการสนาม ในพื้นที่ ฉก.ปัตตานี25,ฉก.ยะลา12,ฉก.นราธิวาส30 ซึ่งเป็นฉก.หมายเลขประจำพื้นที่ที่จัดกำลังจาก พล.ร.15 เพื่อเน้นย้ำข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่4/ผอ.รมน.ภาค4

เมื่อ 6 ต.ค.61,0800-1700
พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติราชการสนาม ในพื้นที่ ฉก.ปัตตานี25,ฉก.ยะลา12,ฉก.นราธิวาส30 ซึ่งเป็นฉก.หมายเลขประจำพื้นที่ที่จัดกำลังจาก พล.ร.15 เพื่อเน้นย้ำข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่4/ผอ.รมน.ภาค4 ในการดูแลควบคุมพื้นที่และแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงการดูแลสวัสดิการของกำลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำลังพล
ผลการปฏิบัติ กำลังพลมีความเข้าใจในคำสั่ง และนโยบายของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตามเจตนารมณ์ของแม่ทัพภาคที่4/ผอ.รมน.ภาค4 อย่างแท้จริง อ่านเพิ่มเติม พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาส ได้เดินทาง ตรวจเยี่ยมกำลังพล ที่ปฏิบัติราชการสนาม ในพื้นที่ ฉก.ปัตตานี25,ฉก.ยะลา12,ฉก.นราธิวาส30 ซึ่งเป็นฉก.หมายเลขประจำพื้นที่ที่จัดกำลังจาก พล.ร.15 เพื่อเน้นย้ำข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่4/ผอ.รมน.ภาค4

พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผอ.ศปพร. ได้เดินทางเข้าพบปะ ทำความเข้าใจ และให้กำลังใจ กับสมาชิค อรบ.,อรม. ในพื้นที่ 3 จชต. ได้แก่ กองพัน อรบ.เมืองปัตตานี1 จว.ป.น., กองพัน อรบ.หลักเมือง จว.ย.ล.,และ สมาชิค อรบ.,อรม.สุไหง-โกลก จว.น.ธ.

เมื่อ 6 ต.ค.61,0800-1700
พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผอ.ศปพร. ได้เดินทางเข้าพบปะ ทำความเข้าใจ และให้กำลังใจ กับสมาชิค อรบ.,อรม. ในพื้นที่ 3 จชต. ได้แก่
กองพัน อรบ.เมืองปัตตานี1 จว.ป.น., กองพัน อรบ.หลักเมือง จว.ย.ล.,และ สมาชิค อรบ.,อรม.สุไหง-โกลก จว.น.ธ.
ผลการปฏิบัติ สมาชิค อรบ.,อรม. ได้เห็นถึงความตั้งใจ และความจริงใจ ของ จนท.รัฐ ที่เข้ามาช่วยเหลือ ดูแล และแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของ จนท.ทุกภารกิจ อย่างเต็มขีดความสามารถต่อไป อ่านเพิ่มเติม พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผอ.ศปพร. ได้เดินทางเข้าพบปะ ทำความเข้าใจ และให้กำลังใจ กับสมาชิค อรบ.,อรม. ในพื้นที่ 3 จชต. ได้แก่ กองพัน อรบ.เมืองปัตตานี1 จว.ป.น., กองพัน อรบ.หลักเมือง จว.ย.ล.,และ สมาชิค อรบ.,อรม.สุไหง-โกลก จว.น.ธ.

พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของฉก.นราธิวาส30 ณ บก.ฉก.นราธิวาส 30 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

เมื่อ 6ต.ค.61เวลา1400
พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก
ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของฉก.นราธิวาส30เน้นย้ำการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนเสริมสร้างสันติสุขของกอ.รมน.ภาค4สน.และตามสั่งการของผอ.รมน.ภาค4 ในโอกาสนี้ได้พบปะให้โอวาทพร้อมมอบเงิน,สิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพลของหน่วย
ณ บก.ฉก.นราธิวาส 30
อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส อ่านเพิ่มเติม พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผบ.พล.ร.15/ผบ.ฉก.นราธิวาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของฉก.นราธิวาส30 ณ บก.ฉก.นราธิวาส 30 อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผอ.ศปพร.เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนงาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ศปพร.ในปีงบประมาณ62 ให้เป็นไปตามสั่งการของผอ.รมน.ภาค4

เมื่อ 29ก.ย.61 เวลา1500
พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก
ผอ.ศปพร.เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนงาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ศปพร.ในปีงบประมาณ62 ให้เป็นไปตามสั่งการของผอ.รมน.ภาค4
ณ ห้องประชุม ศปพร. ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อ่านเพิ่มเติม พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผอ.ศปพร.เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนงาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ศปพร.ในปีงบประมาณ62 ให้เป็นไปตามสั่งการของผอ.รมน.ภาค4